top of page
Home: About
Home: Thạc sĩ

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

VGU đào tạo 10 ngành

banner flag-02.jpg
ITSbanner-02_edited.jpg

ITS-2020

Chương trình từ Khoa Công nghệ Thông tin của Đại học Khoa học Ứng dụng Darmstadt, Đức

BIS-02.jpg

BIS-2009

Chương trình hợp tác với Đại học Heilbronn, Đức

MBA-02.jpg

MBA-2012

Chương trình từ Đại học Leipzig , và Đại học Khoa học ứng dụng Heilbronn University, Đức

banner.jpg

Chương trình từ Khoa Công nghệ Thông tin của Đại học Khoa học Ứng dụng Darmstadt, Đức

Image by Simon Kadula

GPE-2013

Đây là chương trình đào tạo hợp tác với chương trình Kỹ thuật Sản Xuất Toàn cầu (GPE) từ đại học danh tiếng TU Berlin, Đức.

Image by Thomas Habr

SUD-2009

Chương trình toàn thời gian, trong 2 năm (4 học kì) tại Trường Đại học Việt Đức (VGU) và Đại học Kĩ thuật Darmstatd (TU Darmstadt).

WT Banner-05.jpg

Chương trình quốc tế dưới sự hợp tác với Trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt, CHLB Đức.

MSST-02.jpg

MST-2010

Chương trình hợp tác với trường Đại học Khoa học ứng dụng Karlsruhe (HKA), CHLB Đức.

CompEng-02.jpg

COM-2009

Chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học, phối hợp với Đại học Ruhr Bochum, CHLB Đức.

Image by Karlis Reimanis

Chương trình quốc tế dưới sự hợp tác với Trường Đại học Đại học Stuttgart (UStutt), CHLB Đức.